Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia
dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 172/2013/TT-BTC Quy định về thuê bảo quản hàng dự trữ quốc gia.