Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa thuế đất làm gạch
đất làm gạch
(TBTCO) - Việc tăng thuế nhằm khuyến khích phát triển sản xuất và sử dụng gạch bằng vật liệu không nung, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên.