Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền lãi nước chủ nhà
Vietsovpetro
(TBTCO) - Ngân sách nhà nước thu 75% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí phát sinh năm 2013 và 2014.