Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiền thuế nộp ngân sách từ thanh kiểm tra
thanh tra kiểm tra thuế
(TBTCO) - Số tiền thuế nộp vào ngân sách nói trên từ thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế được tính đến tháng 9/2014, bằng 70,9% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2013.