Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tiếp nối
báo điện tử thời báo tài chính việt nam
(TBTCVN) - Cái tên Phòng Báo điện tử xuất hiện từ ngày 18/6/2010 theo Quyết định số 107/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.