Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tiết kiệm chi tiêu
Hà Nội
(TBTCO) - Cùng với việc tiếp tục thắt chặt chi tiêu thường xuyên đảm bảo tiết kiệm 10% theo chỉ đạo của Chính phủ, TP.Hà Nội sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp (DN), người dân làm trung tâm phục vụ, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch năm 2019.
tai
(TBTCVN) - Bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 Quốc hội quyết định thấp hơn so với bình quân giai đoạn 2011 - 2015 và dự toán năm 2015.