Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiểu ban văn kiện đại hội đảng lần thứ XII
nguyễn văn bình
(TBTCO) - Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.