Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Các DNNN đã cổ phần hóa nhưng đến ngày 31/12/2016 chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán phải hoàn tất việc này và báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2017.
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN cho biết, trong tháng 5 này, tiêu chí, danh mục phân loại DNNN mới theo Quyết định 37/2014/QĐ-TTg sửa đổi sẽ được ban hành để làm cơ sở cho việc xây dựng và phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020.