Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tinh giảm biên chế là công chức
tinh giam biên chế
(TBTCO) - Theo dự thảo Đề án tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, đối tượng tinh giản là tất cả đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ký hợp đồng.