Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ti Đường sắt Việt Nam
vé tàu
(TBTCO) - Tính đến cuối giờ chiều ngày 1/9/2015, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bán ra tổng số 20.349 vé tàu trong đó, số vé bán tại cửa vé là 19.320; bán nguyên toa là 405 vé, bán tập thể 38 vé và số vé điện tử là 586 vé