Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tổng công ty bộ giao thông
cổ phần hóa tổng công ty bộ giao thông
(TBTCO) - Đến cuối tháng 5/2014, các Tổng công ty sẽ thực hiện đăng ký doanh nghiệp và chi trả tiền giải quyết chế độ lao động.