Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
dầu khí
(TBTCO) - Để ứng phó với cơn bão số 9, Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời để bảo vệ người và tài sản trên các lô dầu khí ngoài khơi.
khai thác dầu khí tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ước đạt tổng doanh thu 15.006 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch 6 tháng, 39% kế hoạch năm.