Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng kế toán nhà nước
Ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
(TBTCVN) - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đang nỗ lực nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đầu tiên, dự kiến ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
kế toán
(TBTCO) - Triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án Tổng Kế toán nhà nước, đến nay Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị để trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ khung pháp lý và ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện.
Cán bộ KBNN Ninh Thuận đang hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán vốn. Ảnh: H.T
(TBTCVN) - Nhằm sớm thực thi chức năng Tổng kế toán nhà nước (KTNN) do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).
KBNN
(TBTCO) - Để thực hiện đề án Tổng Kế toán nhà nước (TKTNN) và lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) trình Quốc hội vào năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công việc.
trang 6
(TBTCVN) - Với việc thực hiện chức năng mới là tổng kế toán nhà nước (TKTNN), đội ngũ cán bộ kế toán nghiệp vụ thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán nhà nước
(TBTCO) - Ngày 30/9/2015, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã công bố chính thức hoạt động theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg (QĐ26) ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN theo mô hình mới.
báo cáo tài chính nhà nước
(TBTCVN) - KBNN dự kiến giai đoạn 2014 - 2016 sẽ xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước trên cơ sở thống nhất, tập trung dữ liệu của các đơn vị KTNN...
Tổng KTNN
(TBTCVN) - Ngày 30/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng kế toán nhà nước (KTNN), đây là nhiệm vụ mới và quan trọng mà Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) có trách nhiệm thực hiện trong thời gian tới.
Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Quyết định 1188/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tổng Kế toán nhà nước (Tổng KTNN) nhằm thực hiện chức năng Tổng Kế toán nhà nước của Kho bạc Nhà nước (KBNN).