Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tổng thống Liên bang Nga V. V. Putin
Putin tham VietNam
(TBTCO) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN) Trương Tấn Sang, Tổng thống Liên bang (LB) Nga V. V. Putin đã thăm cấp Nhà nước đến nước CHXHCN Việt Nam ngày 12/11/2013.