Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Toongr cục Đường bộ Việt Nam
bảo trì đường bộ
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/6/2015 đã có 31/54 đơn vị hoàn thành 100% công tác đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ. Trong đó đã đấu thầu thành công 102 gói, đạt 80%, có tổng giá trúng thầu 855,96 tỷ đồng, tiết kiệm cho Nhà nước 68,52 tỷ đồng.