Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trách nhiệm công vụ
TDL
(TBTCO) - Người ta nói, bộ máy hành chính Việt Nam như đan một cái lưới để bắt mọi loại cá, thành ra cá lớn thì làm rách lưới, cá nhỏ thì lọt hết. Chúng ta phải khắc phục những điểm này, nếu không thì không còn cơ hội nữa.