Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trạm bán quyền thu phí
(TBTCO) - Việc dừng thu phí này sẽ được thực hiện từ 0 giờ ngày 1/9/2013 và mua lại quyền thu phí với thời gian còn lại, đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các nhà đầu tư, người dân và nhà nước.