Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa triển khai thu hộ tiền vé tàu điện tử qua hệ thống bưu điện
vé tàu điện tử
(TBTCO) - Dịch vụ do Vietnam Post cung cấp nhằm thu hộ tiền bán vé tàu từ người nộp tiền/khách hàng mua vé tàu trên hệ thống bán vé điện tử của Đường sắt Việt Nam tại các Bưu cục có kết nối mạng máy tính online trên phạm vi toàn quốc...