Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trình cổ đông
V
(TBTCO) - Đại hội cổ đông năm 2015 của Vietinbank đã thông qua đề án sáp nhập PGBank. Sau khi sáp nhập, Vietinbank sẽ có vốn điều lệ tăng lên 40.200 tỷ đồng, mức cao nhất hiện nay trong các ngân hàng.