Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng
en xanh 2019
(TBTCO) - “Chương trình Én Xanh 2019 - Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững” nhằm tìm kiếm, lựa chọn các ý tưởng, giải pháp kinh doanh đột phá trên toàn quốc, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách của môi trường và xã hội.
DNXH
(TBTCO) - Đây là tổng số vốn hạt giống của Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội năm 2014 (SESP 2014) do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) thực hiện.