Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC)
binhan
(TBTCO) - Một số ngân hàng vẫn cho vay doanh nghiệp đang có nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cơ chế gợi mở. Nhưng cơ hội này chỉ trong phạm vi rất hẹp.