Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa . TS. Lê Danh Tuyên
ngày vi chất dinh dưỡng
(TBTCO) - Thiếu vi chất dinh dưỡng cỏ ảnh hưởng không tốt đến sự tăng trưởng và phát triển của tất cả trẻ em. Ở Việt Nam, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi là 25,9% như vậy là cứ 4 trẻ thì có hơn 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi.