Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuổi làm việc
gv
(TBTCO) - Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.