Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tỷ lệ an toàn vốn khả dụng
(TBTCO) - Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm vừa được Cty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) công bố cho thấy, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của công ty đạt 494%, bằng 274% so với mức an toàn tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (180%).