Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UBND tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Quảng Ngãi
(TBTCO) - Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các chủ đầu tư chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.
Quảng Ngãi
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đưa ra phương án xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhà công sản thuộc tỉnh quản lý.
Giải ngân tỉnh Quảng Ngãi
(TBTCO) - Mặc dù đã tích cực đề ra nhiều giải pháp ngay sau khi có Nghị quyết 60 của Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân tại tỉnh Quảng Ngãi vẫn đạt thấp.