Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ưu đãi phát triển thủy sản
thủy sản
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết đã nhận được ý kiến vướng mắc của một số cục thuế và người nộp thuế trong việc áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án đang hoạt động.