Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại
hai quan
(TBTCO) - Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại (NTFC) sẽ góp phần tăng cường hoạt động quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại bằng cách đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập khẩu, tăng cường mối quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân.