Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VAMC chính thức có 500 tỷ đồng để hoạt động
(TBTCO) - Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa chính thức được cấp vốn 500 tỷ đồng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia.