Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản 3903/BTC-ĐT
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 3903/BTC-ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, DNNN, trước ngày 20/4/2015, gửi báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản về Bộ.