Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản 6211/BTC-ĐT
dự án khởi công mới
(TBTCO) - Cuối tuần trước, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản 6211/BTC-ĐT về thanh toán kế hoạch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2014 gửi các bộ, ngành, địa phương và DNNN.