Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa văn bản Hướng dẫn 197/HD-BCĐ
sáp nhập, giải thể DN
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố vừa ban hành Hướng dẫn 197/HD-BCĐ, một số nội dung tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn thành phố.