Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Văn phòng Tổng cục Hải quan
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa trao quyết định cho ông Lê Thành Khang tiếp nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam.
(TBTCO) - Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm cho Văn phòng Tổng cục.
(TBTCO) - Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chiếu cho các phòng họp.
(TBTCO) - Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu sản xuất phóng sự tuyên truyền về lĩnh vực Hải quan.
(TBTCO) - Văn phòng Tổng cục Hải quan mời thầu sản xuất bộ phim tài liệu về Ngành Hải quan 70 năm xây dựng và phát triển.