Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vay viện trợ
Jica
(TBTCO) - Bắt đầu được triển khai từ năm 2002 đến nay, Jica đã và đang thực hiện 88 dự án tác kỹ thuật thuộc Chương trình Đối tác phát triển, trong đó có 33 dự án đang được triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức, chính quyền địa phương, mục đích "trao cần câu" cho người dân.
ODA
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020"(Đề án ODA 2016-2020).
phat trien luoi dien
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt cơ chế tài chính của Dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF).