Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ven đầm
đánh bắt cá
(TBTCO) - Theo Ban quản lý Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định, trong năm 2015, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện 4 hợp phần của dự án tại 28 xã, phường ven biển, ven đầm với dự kiến tổng kinh phí thực hiện dự án là 88,13 tỷ đồng.