Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa viện quản trị công ty
quan trị cong ty
(TBTCO) - UBCKNN cũng đang xúc tiến thành lập một Viện Quản trị công ty với lộ trình từng bước trở thành Viện Quản trị công ty độc lập, đại diện cho cộng đồng nhà quản trị công ty và là nơi đào tạo, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức, quảng bá quản trị công ty tốt cho DN.