Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa VietGAP cho nuôi trồng thủy sản
VietGap
(TBTCO) - VietGAP mang lại lợi ích cho tất cả các bên, từ người nuôi, nhà phân phối đến người tiêu dùng. Ích lợi là vậy nhưng hiện tại cả nước hiện mới chỉ có 6 doanh nghiệp thủy sản lớn được cấp giấy chứng nhận VietGAP.