Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vốn thấp
doanh nghiep
(TBTCO) - Năm 2014 cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động. Số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.