Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa vùng dân tộc miền núi
miền núi Hà Nội
(TBTCO) - Sau mở rộng địa giới hành chính, vùng dân tộc, miền núi chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên của TP. Hà Nội. Tốc độ phát triển kinh tế ở các xã vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô bình quân tăng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 đến 30 triệu đồng/người/năm, có xã trên 40 triệu đồng.
Dan toc
(TBTCO) - Tính đến tháng 11/2014, trên địa bàn các địa phương vùng dân tộc và miền núi trong cả nước đã thu hút đầu tư được 3.953,41 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 265,35 triệu USD, số vốn vay là 3.688,06 triệu USD.