Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xác định giá trị doanh nghiệp
xác định giá trị doanh nghiệp
(TBTCO) - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp thẩm định giá về áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp.
Doanh_nghiep
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 205/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp.
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hoá, kể cả các DN theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục, phân loại DNNN khi thực hiện cổ phần hóa thuộc diện nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần.