Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xăng đang lỗ
Giảm giá bán lẻ dầu điêzen và dầu hỏa
(TBTCO) - Các mức giá điều chỉnh không muộn hơn 20 giờ ngày 12/6. Giá bán sau điều chỉnh không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định hiện hành là 22.536 đồng/lít dầu điêzen 0,05S và 22.377 đồng/lít dầu hỏa. DN được tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn để bù đắp phần lỗ với hai mặt hàng xăng và dầu madut.