Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng cơ bản nông nghiệp
Đầu tư xây dựng nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, 4 tháng năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 791,1 tỷ đồng, bằng 20,7% kế hoạch.
Xây dựng cơ bản NN
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, 3 tháng năm 2017 giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 444,1 tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch
Xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2017, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 157,3 tỷ đồng, bằng 4,1% kế hoạch cả năm.
thuy loi
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, trong năm 2016, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn ngân sách nhà nước (NSNN) tập trung của ngành ước đạt 6.758,57 tỷ đồng, bằng 92,56% kế hoạch .
Cảng cá
(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, trong 11 tháng đầu năm 2016, giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn NSNN tập trung của ngành ước đạt hơn 6.394,6 tỷ đồng, bằng 87,57% kế hoạch.
Xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, trong 10 tháng đầu năm 2016, giải ngân thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn NSNN tập trung của ngành ước đạt hơn 5.762 tỷ đồng, bằng 79,35% kế hoạch.
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, giải ngân thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) vốn NSNN tập trung của ngành ước đạt 4.625 tỷ đồng, bằng 63,68% kế hoạch.
thủy lợi
(TBTCO) - 5 tháng qua, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách tập trung của ngành Nông nghiệp ước đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 24,51% kế hoạch, giải ngân ước đạt 1.439 tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch.
Phan Rí
(TBTCO) - 9.624,97 tỷ đồng là vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quản lý thực hiện 10 tháng đầu năm 2014, thực hiện ước đạt bằng 84,72% kế hoạch.