Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xây dựng văn hóa doanh nghiệp
dd
(TBTCO) - Phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập và khả năng cạnh tranh.
dn
(TBTCO) - Vào ngày 7/11 tới, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp sẽ tổ chức lễ phát động cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.