Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xếp hạng Tổng công ty đặc biệt
VNPost, tổng công ty bưu chính
(TBTCO) - Trong đó, nếu xét đủ tiêu chí, VNPost chỉ đáp ứng được các điều kiện giữ vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, vốn, nộp ngân sách nhà nước và số đơn vị thành viên. Riêng về chỉ tiêu lợi nhuận thì không đạt…
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với một số Tổng công ty.