Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xóa một phần nợ
G20
(TBTCO) - Theo kế hoạch, tiền nợ gốc và lãi mới sẽ được miễn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các nước đi vay. Các chủ nợ tư nhân có thể được kêu gọi tham gia vào chương trình này.