Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý chuyên ngành
hoa tươi
(TBTCO) - Chức năng, nguyên tắc vận hành và các giao dịch điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vừa được quy định cụ thể tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ.