Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
NTM Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội là địa phương có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới. Đến nay, Hà Nội đã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới.
XDCB
(TBTCO) - Để tăng tính hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, tỉnh Quảng Bình đã kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh.
xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 3903/BTC-ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, DNNN, trước ngày 20/4/2015, gửi báo cáo tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản về Bộ.