Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý nợ xây dựng cơ bản
Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản
(TBTCO) - UBND Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định; trình UBND thành phố xem xét, xử lý các chủ đầu tư chậm quyết toán dự án đã hoàn thành.