Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử lý tài chính
thanh kiểm tra
(TBTCO) - Trong 2 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 3.832 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính hơn 10.376 tỷ đồng. Số tiền đã nộp ngân sách là hơn 1.000 tỷ đồng.
sap
(TBTCVN) - Trong thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập hàng loạt các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã giảm được 263 đơn vị sự nghiệp. Các đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập đều hoạt động ổn định.
Vốn xây dựng
(TBTCO) - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong năm 2018 đã có 9 cuộc thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đơn vị tiến hành; lưu hành 11 kết luận thanh tra; kiến nghị xử lý tài chính gần 90 tỷ đồng.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - Năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 42 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý về tài chính hơn 6.824 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 1.723 tỷ đồng.
Thanh tra
(TBTCO) - Thanh tra, kiểm tra tài chính đã giúp Bộ Tài chính trong công tác điều hành NSNN, điều hành thu thuế; tăng cường nguồn thu cho NSNN. Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục là công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực.
Thanh tra, kiểm tra
(TBTCO) - Năm 2018, toàn hệ thống Hải quan đã tiến hành 7.994 cuộc thanh tra, kiểm tra và thực hiện 15.539 vụ điều tra, bắt giữ chống buôn lậu.
Thanh tra BTC
(TBTCO) - 9 tháng năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; có 22 kết luận thanh tra được ban hành; kiến nghị xử lý về tài chính trên 1.090,6 tỷ đồng.
Kiểm toán Nhà nước
(TBTCO) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 48 dự thảo báo cáo kiểm toán và 14 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 22.669 tỷ đồng, tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2017.
Thanh tra Bộ Tài chính
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý với hơn 6.212,7 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong lĩnh vực Tài chính.