Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xử phạt trên 101 tỷ đồng
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Theo báo cáo thu ngân sách của Cục Thuế Nghệ An, tính đến tháng 8/2019, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Nghệ An đã truy thu, truy hoàn, xử phạt và ấn định tiền chậm nộp trên 101,7 tỷ đồng.