Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa xuất khẩu mắc ca
Quả mắc ca
(TBTCO) - Theo các chuyên gia, nếu bắt đầu xây dựng ngành công nghiệp mắc ca Việt Nam ngay từ bây giờ, trong thời gian từ 15 -20 năm tới, tổng sản lượng mắc ca hàng năm có thể đạt 800.000 nghìn tấn hạt, chế biến được 250.000 tấn nhân. Giá trị thương mại có thể đạt gần 4 tỷ USD/năm.